Ouders als samenwerkende partners

Wij hechten veel belang aan een goed contact tussen ouders en de school. Ouders zien wij als samenwerkende partners. Wij hebben elkaar nodig om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Om tot een planmatig aanbod te komen stellen wij voor elke leerling een groeidocument op. Wij hebben hoge verwachtingen, maar willen kinderen niet overvragen. De mogelijkheden van uw kind zijn leidend. Het groeidocument wordt met u, tijdens de oudergesprekken, besproken.

Medezeggenschapsraad (MR) 
We hebben een MR waarin ouders kunnen meepraten en denken over de inhoud en organisatie van de school. Hierin hebben naast twee leerkrachten, ook twee ouders zitting. In de MR wordt voorgenomen beleid besproken en soms ook geïnitieerd. Bij sommige besluiten is de instemming van de MR noodzakelijk. 

Activiteitencommissie
De Activiteitencommissie is een groep ouders, die de leerkrachten van de school ondersteunt bij allerlei activiteiten ten behoeve van de kinderen. Deze commissie is betrokken bij diverse activiteiten en evenementen die in de loop van het schooljaar worden georganiseerd zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Fancy-fair, schoolwedstrijden (sport) en schoolreisjes.

Klassenouders
Wij werken met klassenouders. Belangrijkste doelstelling hierbij is tweeledig. Enerzijds de ouders meer betrekken bij de school en anderzijds een welkome ondersteuning voor de groepsleerkracht bij allerlei activiteiten voor de groep. De leerkracht zal, in overleg met de klassenouder, bespreken waar zij of hij ondersteuning bij wil/kan hebben. Het werken met klassenouders heeft een meerwaarde binnen de school. Het is vanuit de school een stap om de samenwerking met ouders te verstevigen.

Transparante communicatie met ouders
Wij vinden het belangrijk dat er goed en regelmatig contact is met ouders/verzorgers. Daarom hebben wij de volgende vaste overlegmomenten vastgesteld:
  • Informatief gesprek drie weken na plaatsing van een leerling om de eerste ervaringen uit te wisselen. Bij de Kleine Karekiet vindt dit plaats in de vorm van een huisbezoek.
  • Informatieavond in tweede schoolweek na zomervakantie waarin de leerkracht uitleg geeft ver het komend schooljaar.
  • Oudergesprekken in oktober, februari en juli o.a. over de resultaten van het intern schoolonderzoek en het rapport.
  • Eindgesprekken schoolverlaters groepen 8 in februari/maart.
  • Eindgesprekken schoolverlaters De Kleine Karekiet in maart/april
Daarnaast kunnen ouders, indien gewenst, een afspraak maken met de groepsleerkracht van het kind. 

Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • Nieuwsbrief over activiteiten en ontwikkelingen op school.

Ouders aan het woord

"Onze zoon maakt flinke sprongen op leergebied."

"Onze problemen werden direct opgepakt. We krijgen regelmatig te horen en te zien wat hij doet op school. Heel fijn voor ons als bezorgde ouders."